ทีมทันตแพทย์ สาขาเอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
Dental Specialists - Dental signature Clinic

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University
Dr. Piyaorn Taksaphan

ทันตแพทย์หญิง ปิยอร ทักษพันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Higher. Grad. Dip. In Clin. Sc., Prosthodontics Chulalongkorn University
Dr.Thananan Selarak

ทันตแพทย์หญิง ฐานนันท์ ศิลารักษ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Pimduean Sivavong

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ะ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Dr. Sarasin Sarakun

ทันตแพทย์ สารสิน สารคุณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย