ทีมทันตแพทย์ สาขาศูนย์การค้าพารากอน

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน

นายแพทย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์ บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Assist Prof. Dr.Chatchai Kunavisarut DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
Dental signature Clinic

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ขั้นสูง)ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Postdoctoral Fellowship in Implant dentistry (University of Florida, USA) -Certificate of Oral and Maxillofacial Surgery (University of Florida, USA)
 • Diplomat Thai Board of Periodontics

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.Irin Sirisoontorn DDS., MSc., PhD.,

ทันตแพทย์ ดร.ไอริน ศิริสุนทร DDS., MSc., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ศิริพานิช DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์, UCLA, USA
Dr.Charintorn
ทันตแพทย์หญิง ชรินธร อิสสระยางกูล DDS.,
 
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate of Postgraduate Training program in advanced Esthetic dentistry, University of California, Los Angeles School of Dentistry
Dr.Kesinee Pattanachareon

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ  DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., Prosthodontics , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA)
Dr. Natchaya Wattanakongtong

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Mueanjan Lertviwatkul

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Tuangtong Pobsook
ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข DDS., MSC.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Norachai Wongkornchaowalit

ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน
Dr.Methiya Nimitrpanya

ทันตแพทย์หญิง เมธิยา นิมิตรปัญญา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Vasapran Watanasuwan

ทันตแพทย์หญิง วาสพรรณ วัฒนสุวรรณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Dr.Thiwarit Narkkatorn

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย