ทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม BIDC

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

นายแพทย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์ บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ ผศ.ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

Dr. Piyaorn Taksaphan

ทันตแพทย์หญิง ปิยอร ทักษพันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Higher. Grad. Dip. In Clin. Sc., Prosthodontics Chulalongkorn University
Dr. Sarasin Sarakun

ทันตแพทย์ สารสิน สารคุณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

ทันตแพทย์หญิง เอื้อมพร ไตรวิจิตรคุณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยา
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Dr.Kesinee Pattanachareon
ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม Tufts University School of Dental Medicine (Boston, USA)

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

Dr.Thiwarit Narkkatorn

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.Norachai Wongkornchaowalit

ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทย์โรคเหงือก

Dr.Methiya Nimitrpanya

ทันตแพทย์หญิง เมธิยา นิมิตรปัญญา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

Dental Specialists - Dental signature Clinic

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Dr. Awat Theerachaiwarakul DDS.,

ทันตแพทย์ อวัช ธีระชัยวรกุล DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

Dr.Tuangtong Pobsook

ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr. Jeerapart O.Baiyokvichit

ทันตแพทย์ จีรภัทร์ อ.ใบหยกวิจิตร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ DDS.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Dr.Lalida Niracharopas

ทันตแพทย์หญิง ลลิดา นิรชโรภาส DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr Jareeporn Satthasuk

ทันตแพทย์หญิง จรีพร ศรัทธาสุข

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Vasapran Watanasuwan

ทันตแพทย์หญิง วาสพรรณ วัฒนสุวรรณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทพญ.ดิสกุล ผิวหอม

ทันตแพทย์หญิง ดิสกุล ผิวหอม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
Dr.Jiraporn Pookpan

ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ผูกพันธ์

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Dr. Pimduean Sivavong

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ะ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Dr.Mueanjan Lertviwatkul

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Thananan Selarak

ทันตแพทย์หญิง ฐานนันท์ ศิลารักษ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย