ทีมทันตแพทย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ทันตแพทย์ เดนทัล ซิกเนเจอร์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
Dental Specialists - Dental signature Clinic

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
Dr. Awat Theerachaiwarakul DDS.,

ทันตแพทย์ อวัช ธีระชัยวรกุล DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Higher Graduate Diploma in Minical Sciences Degree field of study Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • DSD Offical Team Cerfiticate
 • Continuing Education Course in Implant Dentistry

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University

ทันตแพทย์หญิง อัญชลิกา สงวนดีกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัย ทันตแพทยสภา
Dental signature Clinic

ทันตแพทย์ ทัพพ์ฐิภูม ธันวารชร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
Dr.Lalida Niracharopas

ทันตแพทย์หญิง ลลิดา นิรชโรภาส DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.ดิสกุล ผิวหอม

ทันตแพทย์หญิง ดิสกุล ผิวหอม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
Dr Jareeporn Satthasuk

ทันตแพทย์หญิง จรีพร ศรัทธาสุข

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr.Jiraporn Pookpan

ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ผูกพันธ์

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์ หรคุณ ชุติมาเทวินทร์ DDS.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง เอื้อมพร ไตรวิจิตรคุณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยา
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ลงทะเบียนสำหรับนัดหมาย